Home » 2015 » December » 10

Daily Archives: December 10, 2015

भ्रष्टमतिः mNs

Today we will look at the form भ्रष्टमतिः  mNs from श्रीमद्भागवतम् 3.13.14.

विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपःसत्यनिवासिनो वयम् । सटाशिखोद्‍धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः ।। ३-१३-४४ ।।
स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः । यद्योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन्विधेहि शम् ।। ३-१३-४५ ।।

श्रीधर-स्वामि-टीका
विस्मयं दर्शयन्तः प्रार्थयन्ते – विधुन्वतेति द्वाभ्याम् । सटानां शिखाभिरग्रैरुद्‍धूता उच्छलिता ये शिवा अम्बुबिन्दवस्तैः सिच्यमाना वयं पवित्रीकृताः ।। ४४ ।। तव कर्मणां पारं य एषतेऽवलोकयति ज्ञातुमिच्छतीत्यर्थः । यस्य तव योगमायया यो गुणैः सह योगस्तेन मोहितम् । अतो विश्वस्य शं मङ्गलं विधेहि । यथा त्वामचिन्त्यानन्तशक्तिं ज्ञात्वा भजे तथाऽनुगृहाणेत्यर्थः ।। ४५ ।।

Gita Press translation – When You shook Your body composed of the Vedas, we, the inhabitants of the Janaloka, Tapoloka, and Satyaloka, got splashed and thoroughly depurated by the drops of holy water flying from the end of Your mane (44). Alas! he has verily lost his wits, who seeks to know Your endless exploits in their totality. O Lord, bring happiness to the whole universe, which stands deluded through contact with the objects of senses, brought about by Your Yogamāyā (45).

(1) भ्रष्टा मतिर्यस्य स: = भ्रष्टमति: (स:) – He (the man) who has lost his wits.

(2) भ्रष्टा सुँ + मति सुँ । By 2-2-24 अनेकमन्यपदार्थे – Two or more terms having the designation पदम् and ending in the nominative case may optionally compound to yield a बहुव्रीहि: compound provided the terms are employed to denote the sense of another पदम् (which is not part of the compound.)

(3) By सूत्रम् 1-2-43 प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् – the term ‘भ्रष्टा सुँ’ as well as ‘मति सुँ’ gets the designation उपसर्जनम् because in the सूत्रम् 2-2-24 अनेकमन्यपदार्थे (which prescribes the compounding) the term अनेकम् ends in the nominative case. And hence 2-2-30 cannot help us in deciding which term to place in the prior position in the compound.

The adjective ‘भ्रष्टा सुँ’ is placed in the prior position in the compound as per the सूत्रम् 2-2-35 सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ – In a बहुव्रीहि: compound the पदम् which ends in a seventh case affix or is an adjective takes the prior position.

Note: ‘भ्रष्टा सुँ + मति सुँ’ gets the designation प्रातिपदिकम्‌ by 1-2-46 कृत्तद्धितसमासाश्च। This allows 2-4-71 to apply in the next step.

(4) भ्रष्टा + मति । By 2-4-71 सुपो धातुप्रातिपदिकयोः – A सुँप् affix takes a लुक् elision when it is a part of a धातुः or a प्रातिपदिकम्।

(5) भ्रष्ट + मति । By 6-3-34 स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु – A feminine adjective which does not end in the feminine affix ‘ऊङ्’ (ref. 4-1-66 ऊङुतः etc) and is formed from a masculine base denoting the same meaning becomes masculine-like when it is followed by a feminine final member (of a compound) which has समानाधिकरणम् (same locus/reference) but not if the final member denotes an ordinal number or belongs to the class of words ‘प्रिया’ etc.
In the present example the feminine adjective ‘भ्रष्टा’ which does not end in the feminine affix ‘ऊङ्’ and is formed from the masculine base ‘भ्रष्ट’ denoting the same meaning becomes masculine-like (‘भ्रष्ट’) because it is followed by the feminine final member ‘मति’ which has समानाधिकरणम् (same locus/reference).

See question 2.

= भ्रष्टमति ।

The gender of a बहुव्रीहि: compound matches that of which it qualifies. In the present example भ्रष्टमतिः is qualifying सः (नरः) । Hence we assign the masculine gender to the compound प्रातिपदिकम् ‘भ्रष्टमति’। It declines like हरि-शब्द:।

The विवक्षा is प्रथमा-एकवचनम् ।

(6) भ्रष्टमति + सुँ । By 4-1-2 स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिँभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्

(7) भ्रष्टमति + स् । अनुबन्ध-लोपः by 1-3-2 उपदेशेऽजनुनासिक इत् and 1-3-9 तस्य लोपः।

(8) भ्रष्टमति: । रुँत्व-विसर्गौ by 8-2-66 ससजुषो रुः and 8-3-15 खरवसानयोर्विसर्जनीयः

Questions:

1. Where has the सूत्रम् 6-3-34 स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु (used in step 5) been used in verses 20-24 of Chapter Five of the गीता?

2. Commenting on the term भाषितपुंस्कादनूङ्‌ used in the सूत्रम् 6-3-34 स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु the सिद्धान्तकौमुदी says – निपतनात्पञ्चम्या अलुक्‌, षष्ठ्याश्च लुक्‌। Please explain.

3. Commenting further on the सूत्रम् 6-3-34 the सिद्धान्तकौमुदी says – भाषितपुंस्कात्‌ किम्‌? गङ्‌गाभार्य:। Please explain.

4. Commenting further on the same सूत्रम् the सिद्धान्तकौमुदी says – समानाधिकरणे किम्‌? कल्याण्या: माता = कल्याणीमाता। Please explain.

5. Can you spot another बहुव्रीहि: compound (besides भ्रष्टमति:) in the verses?

6. How would you say this in Sanskrit?
“Only one who has a sharp intellect could become proficient in grammar.” Construct a बहुव्रीहि: compound for ‘one who has a sharp intellect’ = ‘तीक्ष्णा बुद्धिर्यस्य स:’। Construct a सप्तमी-तत्पुरुष: compound for ‘proficient in grammar’ = ‘व्याकरणे निपुण:’।

Easy questions:

1. Where has the सूत्रम् 6-4-119 घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च been used in the verses?

2. Which सूत्रम् prescribes the substitution ‘शानच्’ (in place of the affix ‘श्ना’) in the form अनुगृहाण used in the commentary?

Recent Posts

December 2015
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Topics